Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy!

Vanaf mei 2018 geldt er een nieuwe privacy-wetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat persoonsgegevens die online worden verwerkt nog beter beschermd worden en dat de gebruiker er meer controle over heeft.

Binnen sepastop.eu vinden wij privacy zeer belangrijk en zijn we sterke voorstander van de nieuwe privacy-wetgeving. Concreet wil dit zeggen:

 • betalingsgegevens worden bij ons niet bewaard
 • persoonsgegevens worden door ons nooit doorgegeven aan derden
 • wij slaan enkel gegevens op die absoluut nodig zijn voor het opstellen van de opzegbrief en de verwerking hiervan
 • de inhoud van de brief (incl. de handtekening) wordt na 1 jaar automatisch verwijderd
 • wij sturen geen nieuwsbrieven uit

Onze volledige privacy-voorwaarden:

Privacyverklaring

Structuur:

 1. Preambule
 2. Verwerkingsverantwoordelijke
 3. Logfiles
 4. Opzegdiensten op sepastop.eu
 5. Wordpress-blog
 6. Cookies
 7. Gebruik van ADCELL
 8. Bing Ads
 9. Google Adwords
 10. Google Fonts
 11. Betaling via PayPal
 12. Betaling via Mollie
 13. Social media
 14. Google Analytics
 15. Google Remarketing
 16. Gegevensveiligheid
 17. Wijziging van privacyverklaring
 18. Herroeping
 19. Recht van betrokkenen

1) Preambule

Van harte welkom op onze website! Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en het respecteren van uw persoonlijke levenssfeer. Wij geven u hieronder aan welke gegevens wij verwerken op welk moment en met welk doel, en op welke wettelijke basis wij dit doen. Hierdoor hopen wij u duidelijk te maken, hoe de door ons aangeboden diensten werken en hoe de bescherming van uw persoonsgegevens hierbij gegarandeerd wordt.

Deze privacyverklaring kan te allen tijd op het adres https://www.sepastop.eu/nl-be/privacy/ worden opgeroepen, opgeslagen en afgedrukt.

Voor zover wij als grond voor de rechtmatigheid een gerechtvaardigd belang van ons (art. 6 lid 1 onder f) AVG) aanvoeren, komt u een recht van bezwaar conform art. 21 AVG toe.

Conform art. 21 AVG hebt u het recht

te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer ten behoeve van de direct marketing of een daarmee verbonden profilering.

Wij staken ook de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (zie art. 21 lid 1 AVG, zogenaamde 'beperkt recht van bezwaar'). In dit geval dient u voor het bezwaar redenen aan te voeren, waaruit uw bijzondere situatie blijkt.

2) Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 paragraaf 7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens is:

sepastop bvba (geen bezoekadres)
Antwerp South Business Center
Dendermondestraat 44
2018 Antwerpen
België
Ondernemingsnummer: 0640.883.255
BTW-nummer: BE0640.883.255

E-mail: privacy@sepastop.eu

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede omtrent uw rechten bij de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met privacy@sepastop.eu.

3) Logfiles

Elke keer dat u onze website bezoekt verzamelen wij op geautomatiseerde wijze gegevens en informatie van het systeem van uw apparaat en slaan wij dit op in zogenaamde server-logfiles. Het gaat bij deze gegevens om informatie, die betrekking heef op een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon (hier: websitebezoeker). De gegevens worden automatisch door uw browser doorgegeven bij een bezoek aan onze website. Hiervan worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • de tijd van het bezoek aan onze website (aanvraag bij de server van de host provider),
 • URL van de website waar vanaf u onze website hebt bezocht,
 • het besturingssysteem dat u gebruikt,
 • het type en de versie van de door u gebruikte browser,
 • het IP-adres van uw computer.

Doel van deze verwerking is het kunnen bezoeken van onze website met uw apparaat en het mogelijk maken van een correcte weergave van onze website op uw apparaat, resp. in uw browser. Daarnaast zijn de gegevens voor ons van belang voor het optimaliseren van onze website en voor het garanderen van de veiligheid van onze systemen. De gegevens worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij, u een voor uw browser geoptimaliseerde website aan te bieden en communicatie tussen onze server en uw apparaat mogelijk te maken. Met name voor dit laatste is de verwerking van uw IP-adres noodzakelijk.

De gegevens worden bij ons voor 1 jaar opgeslagen.

De ontvanger van de gegevens is onze server host.

Recht van bezwaar

U hebt het recht van bezwaar. U kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen resp. mededelen (bijv. per e-mail aan privacy@sepastop.eu).

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter onder omstandigheden tot gevolg hebben, dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

4) Opzegdiensten

Op onze website hebt u de mogelijkheid opzegbrieven voor diverse diensten en aanbieders op te stellen.

De noodzakelijke gegevens daarbij zijn momenteel:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • E-mail
 • Klant- of lidnummer, of andere gegevens die u door uw contractpartner toegewezen hebt gekregen ter identificatie van de overeenkomst.

Daarnaast kunt u overige, niet verplichte informatie in het tekstveld toevoegen. De verplichte en vrijwillige informatie wordt door ons op gelijke wijze behandeld.

De door u gegeven informatie (ook persoonsgegevens) wordt door ons verwerkt ten behoeve van het opstellen, vervaardigen en verzenden van uw opzegging en is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder b AVG. De gegevens worden hierbij slechts opgeslagen voor de tijd, welke vereist is voor de verwerking van uw aanvraag en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen. De informatie uit het aangemaakte document wordt automatisch na een jaar gewist.

Daarnaast wordt door ons het moment van opstellen van een document en het bijbehorende IP-adres opgeslagen. Het opslaan hiervan heeft tot doel misbruik van ons aanbod te voorkomen resp. aan het licht te brengen.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om te kunnen beoordelen, of en wanneer onze diensten onrechtmatig zijn gebruikt.

Recht van bezwaar

U hebt het recht van bezwaar. Uw kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen resp. mededelen (bijv. per e-mail aan privacy@sepastop.eu).

Indien u de optie gebruikt waarbij wij uw opzeggingsbrief direct aan de aanbieder sturen, ontvangt de door u bepaalde aanbieder de gegevens die door u zijn verstrekt. Daarnaast worden de gegevens door onze server host ontvangen.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Het is echter nodig om onze opzeggingsdienst op correcte wijze te kunnen gebruiken. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben, dat uw opzegbrief niet correct werkt of dat uw opzeggingsbrieven niet op de juiste wijze kunnen worden verwerkt.

5) Wordpress-blog

Op onze website is een blog te vinden, waarbij gereageerd kan worden op de bijdragen. De door u gegeven informatie (ook persoonsgegevens) bij de gebruikmaking van de reactiefunctie, wordt door ons verwerkt voor het doen functioneren van deze functie.

Hierbij zijn de volgende soorten gegevens te beschouwen als verplichte informatie:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Alle informatie die uit uw reactie valt op te maken

Daarnaast kunt u overige, niet verplichte informatie toevoegen:

 • Website

De verplichte en vrijwillige informatie wordt door ons op gelijke wijze behandeld.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij, een serieus blog bij te houden en indeling van de afzonderlijke bijdragen voor onze gebruikers mogelijk te maken.

De gegevens worden hierbij slechts opgeslagen gedurende de tijd, die nodig is voor de functioneren van de functie.

Recht van bezwaar

U hebt het recht van bezwaar. Uw kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen resp. mededelen (bijv. per e-mail aan privacy@sepastop.eu).

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter onder omstandigheden tot gevolg hebben, dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

6) Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen om het gebruik van een website te verbeteren. In cookies kunnen gegevens of instellingen op een website worden opgeslagen, zodat deze niet opnieuw hoeven te worden ingevoerd of aangegeven bij een volgend bezoek aan onze website. Cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID waardoor het apparaat waarop het cookie is opgeslagen, herkend wordt. Wij gebruiken daarvoor in het bijzonder de volgende cookies:

 • Cookies, die een willekeurig gegenereerd, concreet identificatienummer bevatten, waardoor het mogelijk is u resp. uw apparaat tijdens uw bezoek aan onze website te identificeren. Deze cookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist.
 • Cookies, die een willekeurig gegenereerd, concreet identificatienummer bevatten, waardoor het mogelijk is u resp. uw apparaat op onze website te identificeren. Aan de hand van deze cookies wordt uw geselecteerde taal voor ons Wordpress-blog opgeslagen en beschermen wij onszelf dankzij deze cookies tegen frauduleuze of oneigenlijke toegang tot de website. Deze cookies worden na een jaar automatisch gewist.

Doel van deze verwerking is het gebruik van de website voor u zo prettig mogelijk te maken, waarbij het mogelijk is om instellingen op te slaan.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij, u een website aan te bieden die uw persoonlijke instellingen opslaat en het bezoek aan onze website zo eenvoudig mogelijk maakt.

Recht van bezwaar

U hebt het recht van bezwaar.

In uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies beperken of volledig gewist bij het sluiten van het browservenster.

Hoe u cookies in de meest gebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen leest u bijvoorbeeld hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter onder omstandigheden tot gevolg hebben, dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

Cookies worden ook gebruikt door andere door ons gebruikte diensten. Wij wijzen u bij de afzonderlijke diensten steeds specifiek op het gebruik van de cookies.

7) Gebruik van ADCELL

Wij maken op onze website gebruik van ADCELL. ADCELL is een Duits affiliate-netwerk voor affiliate marketing. Bij affiliate marketing stuurt de affiliate zijn bezoekers meestal vanaf zijn eigen content (website, newsletter, etc.) door naar een aanbieding van de betreffende adverteerder (zgn. 'merchant'). De merchant biedt regelmatig goederen of diensten aan en maakt hiervoor reclame via het partnerprogramma bij ADCELL. Bij het verloop van een vooraf bepaald resultaat (transactie, lead, sale) ontvangt de affiliate een provisie.

Exploitant, verwerkingsverantwoordelijke en eigenaar van hetb partnerprogramma netwerk en het merk ADCELL is Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin, Duitsland.

Wij nemen deel aan het programma van ADCELL als zgn. 'merchant'.

ADCELL plaatst na een succesvolle transactie op onze website een third-party-cookie met de naam 'ADCELLsession'. Dit cookie bevat de zogenaamde session_id en wordt na een uur weer gewist. Het doel van dit cookie is het meerdere malen betalen van een transactie te voorkomen.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er belang bij, de meervoudige betaling in het kader van het affiliateprogramma te voorkomen.

De gegevens worden hierbij slechts opgeslagen gedurende de tijd, die nodig is voor de functioneren van de functie.

Recht van bezwaar

U hebt het recht van bezwaar. Uw kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen resp. mededelen (bijv. per e-mail aan privacy@sepastop.eu). Via https://www.adcell.de/datenschutz kunt u een cookie laten plaatsen, die verdere verwerking van uw gegevens verhindert. Daarnaast kunt u in uw browserinstellingen het plaatsen van cookies beperken of volledig blokkeren.

Hoe u cookies in de meest gebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen leest u bijvoorbeeld hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website

Meer informatie over ADCELL is te vinden bij de reeds vermelde koppeling https://www.adcell.de/datenschutz en via https://www.adcell.de/agb.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter onder omstandigheden tot gevolg hebben, dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

8) Bing Ads

Wij maken gebruik van de dienst Bing Ads, dat door de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ('Microsoft') wordt geëxploiteerd. Als u door het aanklikken van een desbetreffende advertentie op onze internetpagina terechtkomt, wordt hierdoor op uw computer door Microsoft een cookie geplaatst. Uitgebreide informatie over de cookies kunt u vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement onder 'Cookies en vergelijkbare technologieën', als u op de link aan het eind van het tekstgedeelte 'Meer weten' klikt.

Bij ieder bezoek aan onze internetpagina wordt informatie (ook persoonsgegevens) doorgegeven aan Microsoft. Algemene informatie over de door Microsoft verzamelde gegevens kunt u vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement onder 'Persoonsgegevens die wij verzamelen'.

De door Microsoft verzamelde gegevens kunnen door Microsoft ook worden doorgegeven aan staten buiten de EU, met name aan de VS. Microsoft heeft tegenover het Department of Commerce verklaard, dat het principe van het Privacy Shield gerespecteerd wordt. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement#mainwherewestoreandprocessdatamodule en https://www.privacyshield.gov.

Indien u gelijktijdig bij uw Microsoftaccount bent ingelogd, kan de door Microsoft vergaarde informatie (ook persoonsgegevens) gekoppeld worden aan uw Microsoftaccount. Het direct koppelen aan uw Microsoftaccount van de aan Microsoft doorgegeven informatie kan alleen worden voorkomen door bij Microsoft uit te loggen voordat u onze website bezoekt.

Microsoft verstrekt de gegevens onder omstandigheden aan derden.

De verwerkte informatie wordt door Microsoft gebruikt om statistieken op te stellen, die het succes van de betreffende advertentie weergeven. Ook gebruikt Microsoft de verwerkte gegevens om interesse afgestemde reclame te kunnen sturen. Er wordt op geen enkel moment informatie verkregen, die naar u persoonlijk terug te leiden is.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons hiervoor vereiste gerechtvaardigd belang ligt bij het grote nut dat de hierboven beschreven functies hebben voor onze aanbiedingen. Dankzij de mogelijkheid om het succes van de afzonderlijke advertenties te analyseren, kunnen wij onder meer doelgericht reageren op de markt en onze aanbiedingen zo goed mogelijk plaatsen voor geïnteresseerde gebruikers.

Recht van bezwaar

U hebt het recht van bezwaar. Op https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ kunt u een cookie laten plaatsen, die verdere verwerking van uw gegevens verhindert. Daarnaast kunt u in uw browserinstellingen het plaatsen van cookies beperken of volledig blokkeren.

Hoe u cookies in de meest gebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen leest u bijvoorbeeld hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website

De gegevens worden niet langer opgeslagen, dan voor de hierboven beschreven procedure technisch noodzakelijk is.

Meer informatie kunt u vinden in de regels inzake gegevensbescherming van Microsoft op Bing-Ads:

https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter onder omstandigheden tot gevolg hebben, dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

9) Google Adwords

Deze website gebruikt Google AdWords en in het kader van Google AdWords de Conversion-Tracking, een online-reclamedienst van Google Inc. ('Google'), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google AdWords en Google Conversion Tracking zijn een analysedienst van Google. Bij het aanklikken van een door Google vertoonde advertentie wordt een zgn. 'cookie', een tekstbestand, op uw apparaat opgeslagen, die een analyse van het gebruik van de door u bezochte websites mogelijk maakt. De door de cookies vergaarde informatie omtrent uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google, mogelijk in de VS of een andere staat, en daar opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen. Als u bepaalde sites van ons bezoekt en het opgeslagen cookie is nog niet verlopen, dan is het voor Google en ons te zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo doorgestuurd is naar onze website. Iedere AdWords-klant krijgt een ander cookie.

Zoals blijkt uit de Privacy-Shield-certificering van Google (te vinden op https://www.privacyshield.gov/list bij het zoekbegrip 'Google'), heeft Google zich verplicht tot het opvolgen van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework bij het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Google, inclusief Google LLC en zijn volledige dochterondernemingen in de VS, heeft door middel van de certificering verklaard, dat het de Privacy-Shield-principes naleeft. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl.

De verkregen informatie wordt door Google met name gebruikt om statistieken samen te stellen, die het succes van de betreffende Google-advertentie weergeven. Er wordt op geen enkel moment informatie verkregen, die naar u persoonlijk terug te leiden is.

Wij hebben er zelf geen invloed op, welke gegevens door Google werkelijk worden verzameld en verwerkt. Google geeft echter aan dat fundamenteel onder anderen de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 • Geregistreerde gegevens (met name IP-adressen)
 • Informatie omtrent de verblijfplaats
 • Duidelijke applicatienummers
 • Cookies en vergelijkbare technologieën

Uitgebreide informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl in de paragraaf 'Gegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten'.

Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kan Google de verwerkte informatie afhankelijk van uw accountinstellingen aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen, zie hiervoor met name https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl.

Google voert hiertoe o.a. het volgende uit:

”We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Google-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker dingen kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw accountinstellingen kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Google en de door Google geleverde advertenties te verbeteren.” (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Het direct toevoegen van deze gegevens kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw Google-account of de betreffende accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Dankzij de mogelijkheid om het succes van de afzonderlijke advertenties te analyseren, kunnen wij onder meer doelgericht reageren op de markt en onze aanbiedingen zo goed mogelijk plaatsen voor geïnteresseerde gebruikers. Google heeft daarbij o.a. een gerechtvaardigd belang bij de verzamelde (persoons)gegevens voor het verbeteren van de eigen diensten.

Recht van bezwaar

U hebt het recht van bezwaar. Op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl kunt u de instellingen voor gepersonaliseerde advertenties deactiveren. Daarnaast kunt u de installatie van cookies door de betreffende instellingen in uw browser verhinderen; wij wijzen u er wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Hoe u cookies in de meest gebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen leest u bijvoorbeeld hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website

Meer informatie kunt u vinden in het privacy beleid van Google, dat hier terug te vinden is:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Tips omtrent de privacy-instellingen van Google zijn te vinden op https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter onder omstandigheden tot gevolg hebben, dat u deze functie van onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

10) Google Fonts

Wij maken op onze website gebruik van externe lettertypen, zgn. Google Fonts. Google Fonts is een dienst van Google Inc. ('Google'), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

De koppeling van de Web Fonts vindt plaats via een interface ('API') naar de Google-diensten. Door de koppeling van de Web Fonts vergaart Google onder omstandigheden informatie (ook persoonsgegevens) en verwerkt deze. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat Google de informatie ook aan een server in een land doorgeeft, dat geen lid is van de EU.

Zoals blijkt uit de Privacy-Shield-certificering van Google (te vinden op https://www.privacyshield.gov/list bij het zoekbegrip 'Google'), heeft Google zich verplicht tot het opvolgen van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework bij het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Google, inclusief Google LLC en zijn volledige dochterondernemingen in de VS, heeft door middel van de certificering verklaard, dat het de Privacy-Shield-principes naleeft. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl.

Wij hebben er zelf geen invloed op, welke gegevens door Google werkelijk worden verzameld en verwerkt. Google geeft echter aan dat fundamenteel onder anderen de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 • Geregistreerde gegevens (met name IP-adressen)
 • Informatie omtrent de verblijfplaats
 • Duidelijke applicatienummers
 • Cookies en vergelijkbare technologieën

Uitgebreide informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl in de paragraaf 'Gegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten'.

Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kan Google de verwerkte informatie afhankelijk van uw accountinstellingen aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen, zie hiervoor met name https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl.

Google voert hiertoe o.a. het volgende uit:

”We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Google-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker dingen kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw accountinstellingen kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Google en de door Google geleverde advertenties te verbeteren.” (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Het direct toevoegen van deze gegevens kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw Google-account of de betreffende accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren. Daarnaast kunt u de installatie van cookies - voor zover Google deze plaatst - door de betreffende instellingen in uw browser verhinderen; wij wijzen u er wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Hoe u cookies in de meest gebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen leest u bijvoorbeeld hier:

Het koppelen van de Google Fonts heeft het doel uniforme lettertypes op uw apparaat te kunnen weergeven.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons hiervoor vereiste gerechtvaardigd belang ligt daarbij in het grote nut dat een uniforme weergave van de lettertypen biedt. Dankzij de uniforme weergave is de lay-out eenvoudiger te realiseren dan wanneer wij moeten reageren op de standaard lettertypen van verschillende besturingssystemen of browsers met eigen grafisch aangepaste websites. Google heeft daarbij o.a. een gerechtvaardigd belang bij de verzamelde (persoons)gegevens voor het verbeteren van de eigen diensten.

Recht van bezwaar

U hebt het recht van bezwaar. Uw kunt ons te allen tijde uw bezwaar sturen resp. mededelen (bijv. per e-mail aan privacy@sepastop.eu).

Meer informatie kunt u vinden in het privacy beleid van Google, dat hier terug te
www.google.com/fonts#AboutPlace:about

https://developers.google.com/terms/
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Tips omtrent de privacy-instellingen van Google zijn te vinden op https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter onder omstandigheden tot gevolg hebben, dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken en dat de weergave van de website verandert.

11) Betaling via PayPal

PayPal is een online betalingsdienstverlener. Bij het afsluiten van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van Payment Providers PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ('PayPal'). Bij betaling met behulp van PayPal wordt ten behoeve van de betalingsafwikkeling informatie (ook persoonsgegevens) door PayPal verwerkt. Bij betaling via PayPal worden de volgende gegevens door ons aan PayPal doorgegeven:

 • Transactiebedrag
 • TValuta
 • TFactuurnummer

De aan PayPal verstrekte gegevens kunnen door PayPal o.a. aan kredietregistratiebureaus worden doorgegeven.

PayPal registreert bij het openen van de PayPal-website automatisch het webadres van de website via welke u op de PayPal-website komt of vanaf welke u naar de PayPal-website komt. Daarnaast registreert PayPal ook, welke subpagina's van de PayPal-website u bezoekt, welke browser u gebruikt alsmede de frequentie van uw bezoek aan de PayPal-website en het gebruikte IP-adres.

Bij het openen van de PayPal-website of de diensten van PayPal plaatst PayPal cookies (zie hiervoor ook onder punt 6) op uw apparaat. PayPal gebruikt deze cookies o.a. om u als klant te herkennen, om PayPal-services, inhoud en advertenties te personaliseren alsmede voor het analyseren van de effectiviteit van de advertenties en om de veiligheid van uw account te garanderen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door een desbetreffende instelling op uw browser, voor zover deze cookies niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van fraude of ter garandering van de veiligheid van de door PayPal beheerde websites. Wij wijzen u er wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van PayPal volledig kunt benutten.

Het geldende privacy beleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Doel van de gegevensverwerking is de afwikkeling van het betalingsproces.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder b) AVG. De gegevens worden hierbij door ons slechts opgeslagen voor de tijd, welke vereist is voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. Het niet ter beschikking stellen van de gegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet tot stand komt.

12) Betaling via Mollie

Bij het uitvoeren van de betaling van onze diensten maken wij gebruik van de betalingsmethodes

 • Overmaking per bank
 • Mastercard
 • Visa
 • Bancontact / Mister Cash
 • iDEAL
 • bitcoin
 • SOFORT

Mollie is een PCI-DSS, Level 1 gecertificeerde betalingsdienstverlener en wordt geëxploiteerd door Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland.

Als u de betaling op onze website via een van de hiervoor genoemde betalingsmethodes via Mollie uitvoert, verwerkt Mollie de volgende gegevens van u:

 • uw betalingsgegevens (bijv. bankrekeningnummer of creditkaartnummer)
 • uw IP-adres
 • uw internetbrowser en apparaatje
 • In sommige gevallen uw voor- en achternaam
 • In sommige gevallen uw adresgegevens
 • In sommige gevallen informatie omtrent het product of de dienstverlening die u via ons hebt aangeschaft
 • Overige persoonsgegevens, die u actief ter beschikking stelt, bijvoorbeeld via correspondentie of aan de telefoon.

Het doel van de verwerking van de gegevens in het kader van het betaalproces is de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en de verwerking van uw betaling.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder b) AVG.

De gegevens worden hierbij door ons slechts opgeslagen voor de tijd, welke vereist is voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Meer informatie over de privacy bepalingen van Mollie is te vinden op https://www.mollie.com/nl/privacy.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. Het niet ter beschikking stellen van de gegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet kan worden afgesloten.

13) Social media

Wij zijn naast deze website ook aanwezig op verschillende social media, die u via bijbehorende knoppen op onze website kunt bereiken. Als u een dergelijke site bezoekt, worden eventuele persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van het social network. Het kan zijn dat naast de opslag van de door u bij dit social medium concreet ingevoerde gegevens, ook andere informatie door de aanbieder van het social network wordt verwerkt.

Daarnaast verwerkt de aanbieder van het social network mogelijk de belangrijkste gegevens van het computersysteem dat u gebruikt om het network te bezoeken – bijvoorbeeld uw IP-adres, het gebruikte processortype en browserversie met plug-ins.

Als u tijdens het bezoek aan een dergelijk medium met uw persoonlijke gebruikersaccount bent ingelogd bij dit medium, kan het medium uw bezoek verbinden met uw account. Indien u niet wilt dat dit gebeurt, dient u voordat u onze pagina op dit social network bezoekt, bij uw gebruikersaccount uitloggen.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens door het betreffende medium evenals de verwerking van uw gegevens aldaar, alsmede uw hiermee samenhangende rechten kunt u terugvinden in de bepalingen van de betreffende media, bijvoorbeeld op:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter: http://twitter.com/privacy

14) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de door u bezochte websites mogelijk maken. Google Analytics gebruikt ook zogenaamde Web Beacons. Via deze Web Beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op websites worden geanalyseerd. De door de cookies en Web Beacons vergaarde informatie omtrent uw gebruik van deze website (inclusief het IP-adres van de gebruiker) wordt doorgegeven aan een server van Google, mogelijk in de VS of een andere staat buiten de EU, en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google.

Zoals blijkt uit de Privacy-Shield-certificering van Google (te vinden op https://www.privacyshield.gov/list bij het zoekbegrip 'Google'), heeft Google zich verplicht tot het opvolgen van het door het Amerikaanse Ministerie van Handel gepubliceerde EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework bij het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Google, inclusief Google LLC en zijn volledige dochterondernemingen in de VS, heeft door middel van de certificering verklaard, dat het de Privacy-Shield-principes naleeft. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl.

Google geeft aan, dat fundamenteel onder anderen de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 • Geregistreerde gegevens (met name IP-adressen)
 • Informatie omtrent de verblijfplaats
 • Duidelijke applicatienummers
 • Cookies en vergelijkbare technologieën

Meer informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl#infocollect onder 'Gegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten', alsmede op https://privacy.google.com/businesses/adsservices/.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering ('anonymize IP'). Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server in de VS doorgegeven en daar afgekort. Daarnaast hebben wij voor het gebruik van Google Analytics met Google een verdrag omtrent de verwerking van persoonsgegevens gesloten (art. 28 AVG). Google verwerkt de gegevens in onze opdracht, om uw gebruik van de website te analyseren, om voor ons rapportages samen te stellen omtrent de activiteiten van de website en om ons te informeren omtrent overige met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten. Google kan deze informatie eventueel ook doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk vereist is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kan Google de verwerkte informatie afhankelijk van uw accountinstellingen aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen, zie hiervoor met name https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl.

Google voert hiertoe o.a. het volgende uit:

”We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Google-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker dingen kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw accountinstellingen kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Google en de door Google geleverde advertenties te verbeteren.” (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Het direct toevoegen van deze gegevens kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw Google-account of de betreffende accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren. Daarnaast kunt u de installatie van cookies - voor zover Google deze plaatst - door de betreffende instellingen in uw browser verhinderen; wij wijzen u er wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Het doel van de verwerking van de (persoons)gegevens is het gedrag van de gebruikers in kaart te brengen en hierop te kunnen reageren.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons hiervoor vereiste gerechtvaardigd belang ligt bij het grote nut dat de hierboven beschreven functies hebben voor onze aanbiedingen. De statistische analyse van het gedrag van de gebruikers zorgt ervoor dat wij kunnen reageren op de interesse van de gebruiker en ons aanbod kunnen optimaliseren. Tegelijkertijd doen wij alles wat noodzakelijk is om zo min mogelijk inbreuk te maken op uw rechten.

Recht van bezwaar

U hebt het recht van bezwaar. De verwerking van uw gegevens door Google kunt u voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in, die u kunt vinden op de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Daarnaast kunt u de registratie van gegevens door Web Beacons voorkomen, door de via de volgende link verkrijgbare add-on voor de betreffende browser te downloaden en te installeren:
https://adblockplus.org/

Daarnaast kunt u de installatie van cookies door de betreffende instellingen in uw browser verhinderen; wij wijzen u er wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Hoe u cookies in de meest gebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen leest u bijvoorbeeld hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website

Google Analytics wordt daarnaast gebruikt om gegevens uit AdWords en de DoubleClick-cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Indien u dit niet wilt, kunt u dit deactiveren via de advertentie-manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl).

Meer informatie omtrent de omgang met gegevens in verband met Google Analytics zijn te vinden in de privacyverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Tips omtrent de privacy-instellingen van Google zijn te vinden op https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter onder omstandigheden tot gevolg hebben, dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

15) Google Remarketing

Wij maken gebruik van de dienst Google Remarketing, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA wordt geëxploiteerd. Google Remarketing plaatst een cookie in uw computer. Door deze cookie kan Google u herkennen als u andere sites binnen het Google-advertentienetwerk bezoekt. Zo is het mogelijk om uw apparaat ook op andere websites van het Google-advertentienetwerk te herkennen en gepersonaliseerde advertenties weer te geven. In het kader van deze procedure wordt informatie (ook persoonsgegevens) doorgegeven aan Google. Het kan hierbij ook gaan om overdracht aan staten buiten de Europese Unie, met name de Verenigde Staten. Google verstrekt de gegevens onder omstandigheden aan derden.

Zoals blijkt uit de Privacy-Shield-certificering van Google (te vinden op https://www.privacyshield.gov/list bij het zoekbegrip 'Google'), heeft Google zich verplicht tot het opvolgen van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework bij het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Google, inclusief Google LLC en zijn volledige dochterondernemingen in de VS, heeft door middel van de certificering verklaard, dat het de Privacy-Shield-principes naleeft. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl.

De verkregen informatie wordt door Google met name gebruikt om u gerichte advertenties te kunnen tonen binnen het kader van het Google-advertentienetwerk. Er wordt op geen enkel moment informatie verkregen, die naar u persoonlijk terug te leiden is.

Wij hebben er zelf geen invloed op, welke gegevens door Google werkelijk worden verzameld en verwerkt. Google geeft echter aan dat fundamenteel onder anderen de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 • Geregistreerde gegevens (met name IP-adressen)
 • Informatie omtrent de verblijfplaats
 • Duidelijke applicatienummers
 • Cookies en vergelijkbare technologieën

Uitgebreide informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl in de paragraaf 'Gegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van onzediensten'.

Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kan Google de verwerkte informatie afhankelijk van uw accountinstellingen aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen, zie hiervoor met name https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl.

Google voert hiertoe o.a. het volgende uit:

”We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Google-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker dingen kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw accountinstellingen kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Google en de door Google geleverde advertenties te verbeteren.” (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Het direct toevoegen van deze gegevens kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw Google-account of de betreffende accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Dankzij de mogelijkheid om het succes van de afzonderlijke advertenties te analyseren, kunnen wij onder meer doelgericht reageren op de markt en onze aanbiedingen zo goed mogelijk plaatsen voor geïnteresseerde gebruikers. Google heeft daarbij o.a. een gerechtvaardigd belang bij de verzamelde (persoons)gegevens om gepersonaliseerde advertenties te kunnen verkopen en de eigen diensten te verbeteren.

Recht van bezwaar

U hebt het recht van bezwaar. Op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl kunt u de instellingen voor gepersonaliseerde advertenties deactiveren.

Daarnaast kunt u de installatie van cookies door de betreffende instellingen in uw browser verhinderen; wij wijzen u er wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Hoe u cookies in de meest gebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen leest u bijvoorbeeld hier:

Google Chrome: Website
Mozilla Firefox: Website
Apple Safari: Website
Microsoft Internet Explorer: Website

Meer informatie kunt u vinden in het privacy beleid van Google, dat hier terug te vinden is:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Tips omtrent de privacy-instellingen van Google zijn te vinden op https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter onder omstandigheden tot gevolg hebben, dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

16) Gegevensveiligheid

Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, verstoring, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is echter een volledige bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk.

17) Wijziging van privacyverklaring

Wetswijzigingen of wijzigingen van onze bedrijfsinterne processen kunnen een aanpassing van de privacyverklaring noodzakelijk maken.

Indien een dergelijke wijziging zich voordoet, stellen wij u uiterlijk zes weken voor het inwerkingtreden van de wijziging in het kopje boven de tekst'Privacyverklaring' hiervan op de hoogte. U hebt in het algemeen een recht van herroeping met betrekking tot uw verstrekte toestemming.

U dient er rekening mee te houden (voor zover u geen gebruik maakt van uw recht van herroeping) dat steeds de actuele versie van de privacyverklaring geldend is.

18) Herroeping

U hebt het recht om eenmaal verstrekte toestemming met werking voor de toekomst te allen tijde te herroepen.

19) Recht van betrokkenen

U hebt principieel de volgende rechten:

 • Recht van inzage (art. 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG)
 • Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 f. AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Neem bij aanvragen van deze aard contact op met privacy@sepastop.eu. Houd er rekening mee, dat wij bij dergelijke aanvragen moeten controleren of het hier daadwerkelijk gaat om de desbetreffende persoon.

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, als u van mening bent, dat het gebruik van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de voorschriften van de AVG.

Op onze website vinden geen geautomatiseerde besluitvormingsprocessen plaats.

Versie: 12-04-2018