Huurcontract opzeggen


Je zegt een huurcontract op door een aangetekende brief naar de huisbaas of verhuurder te sturen. Let op: de manier van opzeggen verschilt naargelang de duur en het soort van contract. Gebruik onze huurcontract opzegbrief als voorbeeld om makkelijk op te zeggen.
Huurcontract opzeggen
Source

Let op: sinds 1 juli 2014 is de huurwet een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. De oude (federale) wet blijft wel nog minstens gelden tot 1 januari 2019.

Hoe zeg ik een huurcontact op als huurder?

Wanneer je een huurcontract wil opzeggen, moet je weten wat voor een huurcontract je hebt. Heb je een overeenkomst voor een woning? En is dat dan je hoofdverblijfplaats? En is het dan een overeenkomst van lange of korte duur? Of is het een huurovereenkomst voor een handelszaak? Of misschien wel een garage(box)?

Standaard huurcontract van lange duur (3-6-9)

Elke huurovereenkomst loopt normaal voor 9 jaar. Dat is het geval wanneer de huurovereenkomst geen duur vermeldt, maar ook als de overeenkomst wel een duur vermeldt tussen 3 en 9 jaar. De duur bedraagt dan automatisch 9 jaar.

Na 9 jaar kunnen zowel de huurder als de verhuurder de overeenkomst kosteloos beëindigen. Op voorwaarde dat één van beide minstens 6 maanden voordien een opzeg heeft gegeven. Zegt geen van beiden op, dan wordt de overeenkomst telkens verlengd voor 3 jaar.

De huurder kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden. Hij moet daar zelfs geen reden voor geven. Wel moet hij in sommige gevallen een opzegvergoeding betalen:

  • zegt hij op in het eerste jaar, dan bedraagt de vergoeding 3 maanden huur
  • zegt hij op in het tweede jaar, dan bedraagt de vergoeding 2 maanden huur
  • zegt hij op in het derde jaar, dan bedraagt de vergoeding 1 maand huur

Belangrijk: de laatste dag van de opzegtermijn bepaalt welke vergoeding verschuldigd is. Wordt de opzeg gegeven in het tweede jaar, maar eindigt de opzegtermijn in het derde jaar, dan is de huurder maar 1 maand huur verschuldigd.

Na 3 jaar kan de huurder altijd kosteloos opzeggen. Wel moet hij nog altijd een opzegtermijn van 3 maanden respecteren.

Een woninghuurovereenkomst van lange duur moet verplicht geregistreerd worden. Is dat niet het geval, dan kan (enkel) de huurder het contract opzeggen zonder vergoeding en zonder opzegtermijn.

Dezelfde regels gelden voor een huurovereenkomst voor meer dan 9 jaar.

Uitzondering huurcontract van korte duur

Uitzondering op de regel is de huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats voor maximum 3 jaar (korte duur).

Geen van beide partijen kan deze overeenkomst vroegtijdig beëindigen, tenzij dat uitdrukkelijk in het contract is bepaald. Indien u uw contract van korte duur vroegtijdig wilt opzeggen dient u de resterende maanden huur in het contract nog te betalen.

Onder het nieuwe Vlaamse huurdecreet zal de huurder ook overeenkomsten van maximum 3 jaar vroegtijdig kunnen opzeggen. Je betaalt dan een vergoeding van anderhalve, één of een halve maand.

Hoe zeg ik een huurcontact op als verhuurder?

Standaard huurcontract van lange duur (3-6-9)

Tijdens de 9 jaar kan de verhuurder de overeenkomst opzeggen

  • om de woning zelf of door zijn familie te laten gebruiken

De verhuurder mag zelf in de woning komen wonen. Ook nabije familie zoals de partner, kinderen, kleinkinderen, (schoon)vader, (schoon)moeder, broers, zussen, tantes, nonkels mogen in de woning komen wonen. Al komt hier binnenkort wel verandering in.

De verhuurder moet rekening houden met een opzegtermijn van 6 maanden. Hij moet de huurovereenkomst ook opzeggen met een aangetekende brief en hierin vermelden waarom hij het contract wil beëindigen en wie de woning zal betrekken.

De verhuurder (of het familielid) moet binnen het jaar de woning betrekken en er ook minstens 2 jaar effectief verblijven. Doet hij dat niet, dan moet de verhuurder een schadevergoeding betalen gelijk aan 18 maanden huur.

Het Vlaamse huurdecreet brengt hier binnenkort ook verandering in.

  • om werken uit te voeren

De verhuurder kan het huurcontract ook opzeggen wanneer hij de woning grondig wil verbouwen of renoveren. Dat kan wel alleen na 3 of 6 jaar. Hij moet ook rekening houden met een opzegtermijn van 6 maanden.  

De verhuurder dient in het geval van deze werken ook allerlei documenten in orde te brengen en hij moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen vooraleer hij het contract kan stopzetten.

  • na 3 of na 6 jaar als hij de huurder een vergoeding betaalt

Ten slotte kan de verhuurder het contract ook zonder motivatie beëindigen na 3 of na 6 jaar. Hij moet dan wel rekening houden met een opzegtermijn van 6 maanden en een vergoeding betalen. Die bedraagt 9 maanden huur als hij opzegt na 3 jaar en 6 maanden huur als hij opzegt na 6 jaar.

Uitzondering huurcontract van korte duur (max. 3 jaar)

Een huurcontract van korte duur kan ook niet door de verhuurder vroegtijdig worden stopgezet.

Drie maanden voor het einde van de huur moet de huurder of verhuurder de overeenkomst schriftelijk opzeggen! Is dat niet gebeurd, dan wordt de huurovereenkomst retroactief beschouwd als een contract van 9 jaar.

Ook een huurovereenkomst van korte duur moet in principe geregistreerd worden.  Alleen voorziet de wet geen sanctie als dat niet gebeurde.

Andere panden

De Woninghuurwet en het decreet gelden niet voor een woning die niet je hoofdverblijfplaats is. Denk aan een garage(box), een appartement aan zee, een studentenkot of een tweede verblijf. Je contract bepaalt meestal hoe je het kan opzeggen.

Deze regels gelden evenmin voor de huur van een handelszaak. Daarvoor geldt de Handelshuurwet.

Voorbeeldbrief huur opzeggen

Vind je het lastig om zelf een brief op te stellen om je huurcontract te beëindigen? Je kan onderstaande voorbeeldbrief gebruiken om je huurcontract op te zeggen, door de in cursief gedrukte tekst te vervangen met je gegevens.

Klik hier om onze voorbeeld opzegbrief te downloaden

Aan: 
Voornaam Achternaam (verhuurder) 
Straat + huisnummer (verhuurder) 
Postcode Woonplaats (verhuurder)

AANGETEKEND: Huurcontract Opzeggen

datum, woonplaats,

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik kenbaar dat ik de huurovereenkomst voor de woning/ het appartement gelegen te straat + huisnummer, postcode woonplaats wens op te zeggen.

Overeenkomstig artikel 3 §6, Titel 1 van de Woninghuurwet van 20 februari 1991, aangepast door de wet van 13 april 1997, bedraagt de opzeggingstermijn 3 maanden. De opzegtermijn gaat dus in op ingangsdatum opzegtermijn en eindigt op einddatum opzegtermijn.

Ik neem nog telefonisch contact met u op om de sleutels te overhandigen.

Graag ontvang ik een bevestiging van de stopzetting van de huurovereenkomst.

Met vriendelijke groeten, 
Voornaam Achternaam

Klik hier om onze voorbeeld opzegbrief te downloaden


Dave Danckaerts

Dave Danckaerts Jurist

Dave Danckaerts is jurist en behaalde zijn diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2007. Tijdens zijn studies verdiepte hij zich onder andere in standaardcontracten in de energiesector. Voor sepastop.eu schrijft hij over contract- en consumentenrecht. Daarnaast publiceert hij ook op zijn persoonlijke website.

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Beoordeel dit artikel
 
4,40 / 5,00
(15 beoordelingen)
Bronnen
Laatst geüpdatet: